ხელმისაწვდომი კურსები

კურსის ხანგრძლივობა: 66 გაკვეთილი

მეცადინეობათა ინტენსივობა: კვირაში ორჯერ, თითო გაკვეთილი 1 სთ 30 წთ.

კურსის  მიზანი: პროგრამირების საფუძვლების შესწავლა და ენა C++-ის საშუალებით სასწავლო და მინი პროექტების შექმნა.


განრიგი:

ორშაბათი: 18:30 - 20:00

შაბათი: 16:00 - 17:30

საკონტაქტო:

მეილი _ gigela19@freeuni.edu.ge

ნომერი _ 599 482 942


განრიგი:

ორშაბათი: 17:00 - 18:30

შაბათი: 14:30 - 16:00

საკონტაქტო:

მეილი _ gigela19@freeuni.edu.ge

ნომერი _ 599 482 942

კურსის ხანგრძლივობა: 66 გაკვეთილი (132 აკადემიური საათი)

მეცადინეობათა ინტენსივობა: კვირაში ორჯერ, თითო გაკვეთილი 1 სთ 30 წთ (3 აკადემიური საათი).

პროგრამაში ჩართვის წინაპირობა და სამიზნე ჯგუფი:  მოსწავლეს გავლილი უნდა ჰქონდეს პროგრამირების პირველი საფეხურის რომელიმე კურსი. განკუთვნილია VIII-XII კლასელებისა და სტუდენტებისათვის.

კურსის მიზანი:  დაპროგრამების ენის C#-ის საფუძვლების შესწავლა და მისი საშუალებით სასწავლო პროექტების განხორციელება.

კურსის  დასრულების შემდეგ მოსწავლეს ეცოდინება:

  • დაპროგრამების ენის C#-ის ძირითადი საშუალებები
  • მარტივი პროექტების დაგეგმვა და სათანადო პროგრამების დაწერა C# ენაზე

მოგესალმებით,

ეს კურსი არის Java პროგრამირების ენის შესავალი. ამ კურსში შეისწავლით კონკრეტული პროგრამირების ენის საბაზისო კონცეპტებს და გამოიყენებთ მათ თქვენ მიერ შექმნილ პროექტებში.

კურსის ხანგრძლივობა: 66 გაკვეთილი (132 აკადემიური საათი).

მეცადინეობის ინტესივობა: კვირაში ორჯერ, თითო მეცადინეობა 1სთ 30წთ (3 აკადემიური საათი)

 პროგრამაში ჩართვის წინაპირობა და სამიზნე ჯგუფი: მოსწავლე უნდა ფლობდეს კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენების ზოგად უნარებს, ფლობდეს ინგლისურ ენას საბაზისო დონეზე და გააჩნდეს მათემატიკურ-ლოგიკური აზროვნება. კურსი განკუთვნილია VIII-XII კლასელებისა და სტუდენტებისათვის. 

კურსის მიზანი: პროგრამირების საფუძვლების შესწავლა და ენა Python-ის საშუალებით საშუალო და პატარა პროექტების შექმნა.

კურსის დასრულების შემდეგ მოსწავლეს ეცოდინება:

●        Python პროგრამირების ენის საფუძვლები

●        მარტივი სკრიპტის/პროგრამის დაწერა

●        ვებ აპლიკაციების შექმნა


კურსის დასრულების შემდეგ მოსწავლეს ეცოდინება:

  • დაპროგრამების ენის C#-ის ძირითადი საშუალებები
  • მარტივი პროექტების დაგეგმვა და სათანადო პროგრამების დაწერა C# ენაზე

 

კურსის პროგრამის  შინაარსი:

 

-        შესავალი: NET -ის არქიტექტურა, CLR და IL. ნეიმსფეისის ცნება. using დირექტივა. MS Visual Studio - გარემო. კოდის დებაგირების საშუალებები - 1 გაკვეთილი

-        მონაცემთა ტიპები, ცვლადების გამოცხადება და ინიციალიზაცია C# -ში -1 გაკვეთილი

-        მუდმივები. ტიპების გარდაქმნა კონსოლთან სამუშაო მეთოდების მიმოხილვა -2 გაკვეთილი.

-        არითმეტიკული, ლოგიკური, შედარების და ციკლების ოპერატორები. ინკრემენტი და დეკრემენტი -2 გაკვეთილი

-        კლასები და სტრუქტურები C# -ში. კლასის წევრთა ტიპები: ველები და ფუნქციები (მეთოდი, თვისება, კონსტრუქტორი, ფინალიზატორი). კლასის და სტრუქტურის ეკზემპლიარი. სტატიკური კლასები და მეთოდები -3 გაკვეთილი

-        ინკაპსულაცია, მემკვიდრეობითობა და პოლიმორფიზმი. ვირტუალური მეთოდები, აბსტრაქტული კლასები და ფუნქციები  - 3 გაკვეთილი.

-        ინტერფეისები - განსაზღვრა და რეალიზაცია - 2 გაკვეთილი

-        პარამეტრების გადაცემა მეთოდებში. მეთოდის გადატვირთვა. არააუცილებელი არგუმენტები. წვდომის მოდიფიკატორები -2 გაკვეთილი

-        სტრიქონებთან მუშაობა. კლასები System.String, StringBuilder და მათი მეთოდები. სტრიქონის ფორმატირება -2 გაკვეთილი

-        თარიღებთან მუშაობა. სტრუქტურა System.DateTime, მისი კონსტრუქტორები, თვისებები და მეთოდები -1 გაკვეთილი

-        ერთ და მრავალგანზომილებიანი მასივები. კლასი Array -2 გაკვეთილი

-        კოლექციები. კლასი List. კოლექციაში ელემენტის დამატება, ჩასმა, ძებნა და წაშლა. კოლექციის სორტირება - 2 გაკვეთილი

-        ნაკადები. ინფორმაციის შეტანა-გამოტანისთვის განკუთვნილი კლასები (System.IO ). მეხსიერებასთან, საქაღალდეებთან და ფაილებთან მუშაობა -2 გაკვეთილი

-        ოპერატიული მეხსიერების მართვა. გარბიჯკოლექტორი - კლასი System.GS. დესტრუქტორი. ინტერფეისი IDisposable. მეხსიერების მართვა მიმთითებლების საშუალებით -3 გაკვეთილი.

-        შეცდომებისა და განსაკუთრებული სიტუაციების მართვა. try catch finally კონსტრუქცია და მისი გამოყენება პროგრამულ კოდში - 2 გაკვეთილი

-        ანონიმური მეთოდები და კლასები. ლამბდა გამოსახულებები. გამოსახულებათა ხეები. Extension მეთოდები - 2 გაკვეთილი

-        ნაკადები. ტექსტური და ბინარული ნაკადები. ფაილური და მეხსიერების ნაკადები. ფაილური სისტემის ხედვა. სერიალიზაცია - 3 გაკვეთილი

-        ფუნქციის ასინქრონული გამოძახების მექანიზმები. დინებების მართვა და სინქრონიზაცია. პარალელური პროგრამირების საფუძვლები  - 3 გაკვეთილი

-        ქსელური პროგრამირების პრინციპები. სოკეტები. დინებების გამოყენება ქსელურ პროგრამირებაში - 3 გაკვეთილი

-        Windows Application - ძირითადი კონტროლები: button, textbox, label, checkbox, listbox, combobox - 4 გაკვეთილი

-        თვისებები. დელეგატები და ხდომილებები. შედარება სხვა დაპროგრამების ენებთან. კლასის ძირითადი თვისება  - 2 გაკვეთილი

-        გრაფიკა. Graphics კლასის თვისებები. Graphics კლასის მეთოდები. Pen კლასის მეთოდები.გეომეტრიული ფიგურების ხატვა. ფიგურების შევსება ფერით. სტრიქონების ხატვა. - 1 გაკვეთილი

-        DataTable კლასი, მისი მეთოდების და თვისებების მიმოხილვა -2 გაკვეთილი

-        მონაცემთა ბაზა,  MS SQL ბაზის შექმნა - 2 გაკვეთილი

-        MS SQL -ის ფუნქციები და პროცედურები - 2 გაკვეთილი

-        Server Query Language მიმოხილვა,  Dataset-ის გამოყენებით ბაზასთან კავშირი - 4 გაკვეთილი


კურსის დასრულების შემდეგ მოსწავლეს ეცოდინება:

  • დაპროგრამების ენის C#-ის ძირითადი საშუალებები
  • მარტივი პროექტების დაგეგმვა და სათანადო პროგრამების დაწერა C# ენაზე

 

კურსის პროგრამის  შინაარსი:

 

-        შესავალი: NET -ის არქიტექტურა, CLR და IL. ნეიმსფეისის ცნება. using დირექტივა. MS Visual Studio - გარემო. კოდის დებაგირების საშუალებები - 1 გაკვეთილი

-        მონაცემთა ტიპები, ცვლადების გამოცხადება და ინიციალიზაცია C# -ში -1 გაკვეთილი

-        მუდმივები. ტიპების გარდაქმნა კონსოლთან სამუშაო მეთოდების მიმოხილვა -2 გაკვეთილი.

-        არითმეტიკული, ლოგიკური, შედარების და ციკლების ოპერატორები. ინკრემენტი და დეკრემენტი -2 გაკვეთილი

-        კლასები და სტრუქტურები C# -ში. კლასის წევრთა ტიპები: ველები და ფუნქციები (მეთოდი, თვისება, კონსტრუქტორი, ფინალიზატორი). კლასის და სტრუქტურის ეკზემპლიარი. სტატიკური კლასები და მეთოდები -3 გაკვეთილი

-        ინკაპსულაცია, მემკვიდრეობითობა და პოლიმორფიზმი. ვირტუალური მეთოდები, აბსტრაქტული კლასები და ფუნქციები  - 3 გაკვეთილი.

-        ინტერფეისები - განსაზღვრა და რეალიზაცია - 2 გაკვეთილი

-        პარამეტრების გადაცემა მეთოდებში. მეთოდის გადატვირთვა. არააუცილებელი არგუმენტები. წვდომის მოდიფიკატორები -2 გაკვეთილი

-        სტრიქონებთან მუშაობა. კლასები System.String, StringBuilder და მათი მეთოდები. სტრიქონის ფორმატირება -2 გაკვეთილი

-        თარიღებთან მუშაობა. სტრუქტურა System.DateTime, მისი კონსტრუქტორები, თვისებები და მეთოდები -1 გაკვეთილი

-        ერთ და მრავალგანზომილებიანი მასივები. კლასი Array -2 გაკვეთილი

-        კოლექციები. კლასი List. კოლექციაში ელემენტის დამატება, ჩასმა, ძებნა და წაშლა. კოლექციის სორტირება - 2 გაკვეთილი

-        ნაკადები. ინფორმაციის შეტანა-გამოტანისთვის განკუთვნილი კლასები (System.IO ). მეხსიერებასთან, საქაღალდეებთან და ფაილებთან მუშაობა -2 გაკვეთილი

-        ოპერატიული მეხსიერების მართვა. გარბიჯკოლექტორი - კლასი System.GS. დესტრუქტორი. ინტერფეისი IDisposable. მეხსიერების მართვა მიმთითებლების საშუალებით -3 გაკვეთილი.

-        შეცდომებისა და განსაკუთრებული სიტუაციების მართვა. try catch finally კონსტრუქცია და მისი გამოყენება პროგრამულ კოდში - 2 გაკვეთილი

-        ანონიმური მეთოდები და კლასები. ლამბდა გამოსახულებები. გამოსახულებათა ხეები. Extension მეთოდები - 2 გაკვეთილი

-        ნაკადები. ტექსტური და ბინარული ნაკადები. ფაილური და მეხსიერების ნაკადები. ფაილური სისტემის ხედვა. სერიალიზაცია - 3 გაკვეთილი

-        ფუნქციის ასინქრონული გამოძახების მექანიზმები. დინებების მართვა და სინქრონიზაცია. პარალელური პროგრამირების საფუძვლები  - 3 გაკვეთილი

-        ქსელური პროგრამირების პრინციპები. სოკეტები. დინებების გამოყენება ქსელურ პროგრამირებაში - 3 გაკვეთილი

-        Windows Application - ძირითადი კონტროლები: button, textbox, label, checkbox, listbox, combobox - 4 გაკვეთილი

-        თვისებები. დელეგატები და ხდომილებები. შედარება სხვა დაპროგრამების ენებთან. კლასის ძირითადი თვისება  - 2 გაკვეთილი

-        გრაფიკა. Graphics კლასის თვისებები. Graphics კლასის მეთოდები. Pen კლასის მეთოდები.გეომეტრიული ფიგურების ხატვა. ფიგურების შევსება ფერით. სტრიქონების ხატვა. - 1 გაკვეთილი

-        DataTable კლასი, მისი მეთოდების და თვისებების მიმოხილვა -2 გაკვეთილი

-        მონაცემთა ბაზა,  MS SQL ბაზის შექმნა - 2 გაკვეთილი

-        MS SQL -ის ფუნქციები და პროცედურები - 2 გაკვეთილი

-        Server Query Language მიმოხილვა,  Dataset-ის გამოყენებით ბაზასთან კავშირი - 4 გაკვეთილი


-        შესავალი: NET -ის არქიტექტურა, CLR და IL. ნეიმსფეისის ცნება. using დირექტივა. MS Visual Studio - გარემო. კოდის დებაგირების საშუალებები - 1 გაკვეთილი

-        მონაცემთა ტიპები, ცვლადების გამოცხადება და ინიციალიზაცია C# -ში -1 გაკვეთილი

-        მუდმივები. ტიპების გარდაქმნა კონსოლთან სამუშაო მეთოდების მიმოხილვა -2 გაკვეთილი.

-        არითმეტიკული, ლოგიკური, შედარების და ციკლების ოპერატორები. ინკრემენტი და დეკრემენტი -2 გაკვეთილი

-        კლასები და სტრუქტურები C# -ში. კლასის წევრთა ტიპები: ველები და ფუნქციები (მეთოდი, თვისება, კონსტრუქტორი, ფინალიზატორი). კლასის და სტრუქტურის ეკზემპლიარი. სტატიკური კლასები და მეთოდები -3 გაკვეთილი

-        ინკაპსულაცია, მემკვიდრეობითობა და პოლიმორფიზმი. ვირტუალური მეთოდები, აბსტრაქტული კლასები და ფუნქციები  - 3 გაკვეთილი.

-        ინტერფეისები - განსაზღვრა და რეალიზაცია - 2 გაკვეთილი

-        პარამეტრების გადაცემა მეთოდებში. მეთოდის გადატვირთვა. არააუცილებელი არგუმენტები. წვდომის მოდიფიკატორები -2 გაკვეთილი

-        სტრიქონებთან მუშაობა. კლასები System.String, StringBuilder და მათი მეთოდები. სტრიქონის ფორმატირება -2 გაკვეთილი

-        თარიღებთან მუშაობა. სტრუქტურა System.DateTime, მისი კონსტრუქტორები, თვისებები და მეთოდები -1 გაკვეთილი

-        ერთ და მრავალგანზომილებიანი მასივები. კლასი Array -2 გაკვეთილი

-        კოლექციები. კლასი List. კოლექციაში ელემენტის დამატება, ჩასმა, ძებნა და წაშლა. კოლექციის სორტირება - 2 გაკვეთილი

-        ნაკადები. ინფორმაციის შეტანა-გამოტანისთვის განკუთვნილი კლასები (System.IO ). მეხსიერებასთან, საქაღალდეებთან და ფაილებთან მუშაობა -2 გაკვეთილი

-        ოპერატიული მეხსიერების მართვა. გარბიჯკოლექტორი - კლასი System.GS. დესტრუქტორი. ინტერფეისი IDisposable. მეხსიერების მართვა მიმთითებლების საშუალებით -3 გაკვეთილი.

-        შეცდომებისა და განსაკუთრებული სიტუაციების მართვა. try catch finally კონსტრუქცია და მისი გამოყენება პროგრამულ კოდში - 2 გაკვეთილი

-        ანონიმური მეთოდები და კლასები. ლამბდა გამოსახულებები. გამოსახულებათა ხეები. Extension მეთოდები - 2 გაკვეთილი

-        ნაკადები. ტექსტური და ბინარული ნაკადები. ფაილური და მეხსიერების ნაკადები. ფაილური სისტემის ხედვა. სერიალიზაცია - 3 გაკვეთილი

-        ფუნქციის ასინქრონული გამოძახების მექანიზმები. დინებების მართვა და სინქრონიზაცია. პარალელური პროგრამირების საფუძვლები  - 3 გაკვეთილი

-        ქსელური პროგრამირების პრინციპები. სოკეტები. დინებების გამოყენება ქსელურ პროგრამირებაში - 3 გაკვეთილი

-        Windows Application - ძირითადი კონტროლები: button, textbox, label, checkbox, listbox, combobox - 4 გაკვეთილი

-        თვისებები. დელეგატები და ხდომილებები. შედარება სხვა დაპროგრამების ენებთან. კლასის ძირითადი თვისება  - 2 გაკვეთილი

-        გრაფიკა. Graphics კლასის თვისებები. Graphics კლასის მეთოდები. Pen კლასის მეთოდები.გეომეტრიული ფიგურების ხატვა. ფიგურების შევსება ფერით. სტრიქონების ხატვა. - 1 გაკვეთილი

-        DataTable კლასი, მისი მეთოდების და თვისებების მიმოხილვა -2 გაკვეთილი

-        მონაცემთა ბაზა,  MS SQL ბაზის შექმნა - 2 გაკვეთილი

-        MS SQL -ის ფუნქციები და პროცედურები - 2 გაკვეთილი

-        Server Query Language მიმოხილვა,  Dataset-ის გამოყენებით ბაზასთან კავშირი - 4 გაკვეთილი


-        შესავალი: NET -ის არქიტექტურა, CLR და IL. ნეიმსფეისის ცნება. using დირექტივა. MS Visual Studio - გარემო. კოდის დებაგირების საშუალებები - 1 გაკვეთილი

-        მონაცემთა ტიპები, ცვლადების გამოცხადება და ინიციალიზაცია C# -ში -1 გაკვეთილი

-        მუდმივები. ტიპების გარდაქმნა კონსოლთან სამუშაო მეთოდების მიმოხილვა -2 გაკვეთილი.

-        არითმეტიკული, ლოგიკური, შედარების და ციკლების ოპერატორები. ინკრემენტი და დეკრემენტი -2 გაკვეთილი

-        კლასები და სტრუქტურები C# -ში. კლასის წევრთა ტიპები: ველები და ფუნქციები (მეთოდი, თვისება, კონსტრუქტორი, ფინალიზატორი). კლასის და სტრუქტურის ეკზემპლიარი. სტატიკური კლასები და მეთოდები -3 გაკვეთილი

-        ინკაპსულაცია, მემკვიდრეობითობა და პოლიმორფიზმი. ვირტუალური მეთოდები, აბსტრაქტული კლასები და ფუნქციები  - 3 გაკვეთილი.

-        ინტერფეისები - განსაზღვრა და რეალიზაცია - 2 გაკვეთილი

-        პარამეტრების გადაცემა მეთოდებში. მეთოდის გადატვირთვა. არააუცილებელი არგუმენტები. წვდომის მოდიფიკატორები -2 გაკვეთილი

-        სტრიქონებთან მუშაობა. კლასები System.String, StringBuilder და მათი მეთოდები. სტრიქონის ფორმატირება -2 გაკვეთილი

-        თარიღებთან მუშაობა. სტრუქტურა System.DateTime, მისი კონსტრუქტორები, თვისებები და მეთოდები -1 გაკვეთილი

-        ერთ და მრავალგანზომილებიანი მასივები. კლასი Array -2 გაკვეთილი

-        კოლექციები. კლასი List. კოლექციაში ელემენტის დამატება, ჩასმა, ძებნა და წაშლა. კოლექციის სორტირება - 2 გაკვეთილი

-        ნაკადები. ინფორმაციის შეტანა-გამოტანისთვის განკუთვნილი კლასები (System.IO ). მეხსიერებასთან, საქაღალდეებთან და ფაილებთან მუშაობა -2 გაკვეთილი

-        ოპერატიული მეხსიერების მართვა. გარბიჯკოლექტორი - კლასი System.GS. დესტრუქტორი. ინტერფეისი IDisposable. მეხსიერების მართვა მიმთითებლების საშუალებით -3 გაკვეთილი.

-        შეცდომებისა და განსაკუთრებული სიტუაციების მართვა. try catch finally კონსტრუქცია და მისი გამოყენება პროგრამულ კოდში - 2 გაკვეთილი

-        ანონიმური მეთოდები და კლასები. ლამბდა გამოსახულებები. გამოსახულებათა ხეები. Extension მეთოდები - 2 გაკვეთილი

-        ნაკადები. ტექსტური და ბინარული ნაკადები. ფაილური და მეხსიერების ნაკადები. ფაილური სისტემის ხედვა. სერიალიზაცია - 3 გაკვეთილი

-        ფუნქციის ასინქრონული გამოძახების მექანიზმები. დინებების მართვა და სინქრონიზაცია. პარალელური პროგრამირების საფუძვლები  - 3 გაკვეთილი

-        ქსელური პროგრამირების პრინციპები. სოკეტები. დინებების გამოყენება ქსელურ პროგრამირებაში - 3 გაკვეთილი

-        Windows Application - ძირითადი კონტროლები: button, textbox, label, checkbox, listbox, combobox - 4 გაკვეთილი

-        თვისებები. დელეგატები და ხდომილებები. შედარება სხვა დაპროგრამების ენებთან. კლასის ძირითადი თვისება  - 2 გაკვეთილი

-        გრაფიკა. Graphics კლასის თვისებები. Graphics კლასის მეთოდები. Pen კლასის მეთოდები.გეომეტრიული ფიგურების ხატვა. ფიგურების შევსება ფერით. სტრიქონების ხატვა. - 1 გაკვეთილი

-        DataTable კლასი, მისი მეთოდების და თვისებების მიმოხილვა -2 გაკვეთილი

-        მონაცემთა ბაზა,  MS SQL ბაზის შექმნა - 2 გაკვეთილი

-        MS SQL -ის ფუნქციები და პროცედურები - 2 გაკვეთილი

-        Server Query Language მიმოხილვა,  Dataset-ის გამოყენებით ბაზასთან კავშირი - 4 გაკვეთილი